تغییر زمان برگزاری “اولین همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت”

 

در راستای تصمیمات اعضای شورای سیاستگذاری “اولین  همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت” مقرر شد زمان برگزاری همایش فوق از تاریخ ۱۴ اردیبشهت ماه ۹۵ به تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۵ موکول گردد. لذا تغییرات برنامه زمانبندی…


از اساتید ، محققین و دانشجویانی که  علاقه مند هستند در همایش ملی  توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت مقاله ارائه نمایند خواهشمند است  ابتدا چکیده مقاله خود را در یک صفحه و حداقل در۴۰۰ و حداکثر در۵۰۰ کلمه برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 

best-books با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری مجموعه مقالات  منتخب همایش  در یکی از نشریات  علمی – پژوهشی کشور  منتشر خواهد شد، البته لازم به ذکر است مقالات منتخب همایش براساس ضوابط نشریات علمی و پژوهشی  انتخاب و چاپ خواهد شد.


 

اهداف همایش

شناخت سازوکارهای کنش کنترلی، پیش گیرانه و بازدارنده تخلف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازوکارهای شکل گیری هویت علمی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
شناسایی روش های علمی در درستیابی به امنیت همه جانبه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
تعامل و هم اندیشی جامعه معرفتی در حوزه آموزش عالی و گفتمان امنیت
کاربست روش های علمی تفاهم امنیتی در آموزش عالی


محور های همایش

حوزه های معرفتی و شناختی
نشانه شناسی مسائل سیاسی اجتماعی دانشگاه
نشانه شناسی مؤلفه های امنیت در دانشگاه
نظریه های تبیینی توسعه، امنیت و دانشگاه

حوزه های موضوعی
دانشگاه، قواعد نظارتی و گفتمان امنیت
دانشگاه، ارتباطات بین المللی و گفتمان امنیت
دانشگاه، نخبگان فکری-اجتماعی و گفتمان امنیت
دانشگاه، رسانه ها و گفتمان امنیت
توسعه سیاسی-اجتماعی دانشگاه
توسعه،‌ امنیت اجتماعی و استقلال دانشگاه
دانشگاه و بحران هویت اجتماعی
دانشگاه، سرمایه اجتماعی و گفتمان امنیت
دانشگاه، تعالی دینی و گفتمان امنیت
دانشگاه و کارگزاران امنیت اجتماعی
دانشگاه و کنش گران امنیت سیاسی
دانشگاه و فرآیند تامین امنیت
دانشگاه، مشارکت سیاسی، تشکل های دانشجویی و گفتمان امنیت
محیط های دانشگاهی و آسیب شناسی

الگوهای راهبری
راهبردهای توانمندسازی فرهنگی اجتماعی دانشگاه: استاد، دانشجو، فرآیندهای ادراکی
الگوی مطلوب دانشگاه و امنیت ملی
حراست علمی و کارآمد در دانشگاه
دانشگاه و گفتمان امنیت در افق چشم انداز فرهنگی-اجتماعی